Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร เดิมเป็น “สภาตำบลสีวิเชียร” ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการจัดตั้ง เป็น “เทศบาลตำบลสีวิเชียร” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

   

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร มีพื้นที่ 109.01 ตารางกิโลเมตร เป็นหนึ่งในแปดตำบลในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต “เทศบาลตำบลน้ำยืน” ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลางและองค์กรธุรกิจสำคัญ อาทิ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลน้ำยืน สำนักงานไปรษณีย์ สำนักงานที่ดิน ธนาคารเอกชน องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ฯลฯ

   

ที่ตั้ง

   สำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอน้ำยืนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 (ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย) มีพื้นที่ประมาณ 109.01 หรือประมาณ 68,131.25 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ได้แก่

อาณาเขต

เขตการปกครอง


>> คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่ <<

   

ประชากร

   

เทศบาลตำบลสีวิเชียร มีประชากร 6,344 คน แยกเป็นชาย 3,210 คนหญิง 3,134 คน จำนวนครัวเรือน 1,993 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 56 คน/ตารางกิโลเมตร (ณ เดือน มกราคม 2556) แยกเป็นดังนี้

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด พ.ศ. 2557

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

การประปา

ไฟฟ้า

การสื่อสาร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่สาธารณประโยชน์

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำสร้างขึ้น

การท่องเที่ยว