Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประวัติความเป็นมา

Share

***คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่กว่า ( ภาพตัวอย่างตราสัญลักษณ์เทศบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการฯ  )

   

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร เดิมเป็น “สภาตำบลสีวิเชียร” ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการจัดตั้ง เป็น “เทศบาลตำบลสีวิเชียร” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

   

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร มีพื้นที่ 109.01 ตารางกิโลเมตร เป็นหนึ่งในแปดตำบลในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต “เทศบาลตำบลน้ำยืน” ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลางและองค์กรธุรกิจสำคัญ อาทิ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลน้ำยืน สำนักงานไปรษณีย์ สำนักงานที่ดิน ธนาคารเอกชน องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ฯลฯ