Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือน มกราคม-เมษายน)

    จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม)

    จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้วยสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 นับตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.)

    จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค.)

    จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค.) มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร 045-252937

อ่านเพิ่มเติม...

การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานเข้าในระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)ร่วม 8 ด้านนั้น ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อที่จะได้ทำให้เป็นปัจุปันและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นให้บบันทึกให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อนถิ่นจึงส่ง แบบ ผส.1 และ แบบ พก.2 มาให้จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมโดยให้ใช้เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แทน

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม

      สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบื้อยังชีพและเบื้อคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะจัดให้มีการลงทะเบียนคนพิการและเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลง หรือยังไม่เคยลงมาก่อนสำหรับผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พศ.2560 รวมทั้งผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อส่งให้กรมส่งเสริมรายงานยอดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3