Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

Share

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้วยสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 นับตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน