Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายประเวท นนท์พันธุกุล
 
ประธานสภาเทศบาล
         
 
 
 
  นายสมศักดิ์ สามเมฆ   นายปัญญา สะนัย  
  รองประธานสภาเทศบาล   รองปลัดฯ/เลขานุการสภาเทศบาล  

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นายสมพิษ กุจันทร์
นายสำลี ก้อนทอง
นางละอองดาว ก้อนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นายประมวล สาริกี
นายบุญมี แจ่มแจ้ง
นายสอน จันดาลุย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายสมศักดิ์ สามเมฆ
นายบุญมี แก้วโรจน์
นายสุบรร แดงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นาางสมัย หาญจิตรี
นางศิริญาพร คำศรีี
นายประเวท นนท์พันธุกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2