Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ผู้บริหารส่วนราชการ
     
 
 
 
นายเทิดทูน คุณภูริปัญญา
 
 
ปลัดเทศบาล
 
     
ผู้อำนวยการกองงานเทศบาล
     
 
นายสำเริง แก้วคำสอน
 
นายสำเริง แก้วคำสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
สิบเอกวัชรากร รัตนพินิจ
 
นางสุดารัตน์ คำคูณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยกองการศึกษา