Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสุดารัตน์ คำคูณ
 
 
ผู้อำนวยกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายปุญญพัฒน์ พิมษร
นางสาวจารุณี ใจใส
นางบัวทอง งามวงศ์
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านโนนทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านนาสามัคคี
     
นางบุญส่ง วันทาดา
นางหนูเพียร กันหา
นางเนตรนภา ผามวย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านซำหวาย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านห้วยแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านห้วยแก้ว
     
นางสาวเกษร อมรสิน
นางสาวสุทิพย์ บุญเกิ่ง
นางฐาปณีย์ จันทร์สูรย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านนาสามัคคี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านนาสามัคคี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านซำหวาย
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวสุติมา คำยอด
นางบุญเพ็ง ทุมมากร
นางสาวศิรินาถ บุญประชม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านโนนทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านโนนทอง
     
นางสาวเมษ์ฑิตา แก้วกิ่ง
นางอัมพร สวัสดิ์วงศ์
นางสาวสารภี ไผ่เลี้ยง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านโนนทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านนาสามัคคี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านซำหวาย
     
 
นางจารุวรรณ กาสุรงค์
นางสาวรัตณภร หาคำ
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านห้วยแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็กฯ บ้านห้วยแก้ว