Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายสำเริง แก้วคำสอน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวปรีชญาณ์ โพธิพิมพ์
นางสาวอรวรรณ ถมหิรัญ
นางสาวพัณณิตา ครองประจิตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
นักวิชาการเกษตร
     
   
นางสาวพรพิมล เวียงคำ
   
เจ้าพนักงานธุรการ
   
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวสุวรรณา วงค์ราช
นางสาววรรณภา แก้วลึก
นายธรรมราช จันทร์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
     
นางจันทร์เพ็ญ ลอยหา
นายเอกลักษณ์ ยอดผา
นางสาวมนต์ฤดี ปาสาเนย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
นางสาวมุกข์ดา อ่อนวรรณะ
นางสาวโชษิตา ศรีตัดถา
นางสาวทิพย์วิชา มานะงาน
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
     
นายบุญเทียน ยอดนาเดื่อ
นายนิสิต นันทโคตร์
นายพีระพงศ์ โลหะชิน
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถขนาดเบา
พนักงานขับรถขนาดเบา