Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 10 มีนาคม 2561 บริหารงานโดยนายกทองอิน สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รัฐ และประชาชน จึงได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านนายกทองอิน สีหาบุตร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนซำหวาย  ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เยี่ยม หมู่บ้านไร้คลอง บ.นาสามัคคี ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านนายกทองอิน สีหาบุตร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เยี่ยม หมู่บ้านไร้คลอง บ.นาสามัคคี ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี (หมู่บ้านสุขภาวะชุมชนต้นแบบแห่งประเทศไทย)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำป่าชุมชนตำบลสีวิเชียรเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ตามหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ดิน น้ำ ป่า

       วันที่ 24 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านนายกทองอิน สีหาบุตร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำป่าชุมชนตำบลสีวิเชียรเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ตามหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ดิน น้ำ ป่า (เปิดเผยภาพบางส่วนเป็นครั้งแรก)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่กำกับดูแล การซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัยบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร

       วันที่ 22 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านนายกทองอิน สีหาบุตร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย ลงพื้นที่กำกับดูแล การซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัยบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายวิบูรณ์ รัตนาภรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นายสมชัย บูระณะ นายอำเภอน้ำยืน

       วันที่ 16 มกราคม 2561 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับนายวิบูรณ์ รัตนาภรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นายสมชัย บูระณะ นายอำเภอน้ำยืน ร่วมเยี่ยมชมหมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี และถนนขวางทางน้ำบ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ของธนาคารน้ำใต้ดิน ไร่-นาสวนผสมของ น.ส ละอองดาว แพงไชย ส.ท เขต2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่8 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ ให้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561

       เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ให้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 ภายในระยะเวลาที่ต้องชำระภาษีเพิ่มตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสะว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับคณะดูงาน หมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และไร่นาสวนผสมของ ท่าน ส.ท ละอองดาว บ้านห้วยแก้ว จาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสะว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการแจกโฉนดที่ดินทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

       วันที่ 6 ธันวาคม 2560  นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการแจกโฉนดที่ดินทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯและท่านนายอำเภอน้ำยืน เป็นผู้รวมมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 12