Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลสีวิเชียร และโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสีวิเชียร บ้านคำข่า หมู่ที่ 11

Share

       ด้วย เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะด้าเนินการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

   1. โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลสีวิเชียร บ้านคำข่า หมู่ที่ 11

   2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสีวิเชียร บ้านคำข่า หมู่ที่ 11

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้

   โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 3,000.- บาท

   โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 2,000.-บาท

       ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4525-2937 , 09-4373-4554 ในวันและเวลาราชการ หรือดู รายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https:// www.siwichain.go.th