Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมลงพื้นที่กำกับดูแล การซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัยบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร

Share

       วันที่ 22 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านนายกทองอิน สีหาบุตร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย ลงพื้นที่กำกับดูแล การซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัยบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี