Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

Share

       วันที่ 10 มีนาคม 2561 บริหารงานโดยนายกทองอิน สีหาบุตร นายกเทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รัฐ และประชาชน จึงได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการอย่างมากมาย